SAMIR JAHA

Samir Jaha je osnivač i izvršni direktor NVO Mladi Romi. 

Dizajnirao je i razvio projekat otvaranja kancelarije za pitanja Roma "Romski centar" u saradnji sa Opštinom Herceg Novi, koji  aktivno radi od 2006. godine. Tokom 2006/07. godine angažovan je od strane Instituta za otvoreno društvo (Open Society Institute) kao istraživač za praćenje implementacije Dekade Roma u Crnoj Gori.  Rukovodio je programom „Korak po korak do državljanstva“ koji je finansirao UNDP, a u okviru kojeg je više od 200 pripadnika romske zajednice sa područja Boke Kotorske regulisalo pravni status. Od 2009. do 2011. godine je koordinisao projektom za razvoj lokalnih akcionih planova za integraciju Roma, koje su usvojili lokalni parlamenti u opštinama Herceg Novi, Kotor i Tivat. Tokom 2012. godine, radio je kao saradnik na projektu PGF Crna Gora, koji je implementirao Centar za demokratiju i ljudska prava, sa ciljem jačanja kapaciteta romskih NVO. Od marta 2013. do marta 2014. godine bio je angažovan na poziciji koordinatora za Crnu Goru u OSCE/ODIHR u okviru projekta Najbolje prakse za integraciju Roma na Zapadnom Balkanu. Od maja do jula 2014. godine, bio je stažista u Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori, a od oktobra 2014. do septembra 2015. saradnik na projektu "Podrška integraciji i dobrovoljnom povratku IRL/RL-a i stanovnicima kampa Konik – II faza", koju je sprovodila njemačka organizacija ''Help''. Učestvovao je na brojnim obukama, seminarima i radionicama u oblasti diskriminacije, medija, ljudskih prava i sl. 

Samir je bio učesnik prestižnog međunarodnog Programa za liderstvo (International Visitor Leadership Programme) u organizaciji Državnog biroa za obrazovanje i kulturu Sjedinjenih Američkih Država, a uspješno je završio i ciklus škole za političke studije Savjeta Evrope u 2018. godini. Kao jedini predstavnik civilnog sektora, član je Komisije za praćenje Strategije za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2016-2020

Od 2016. godine u potpunosti je posvećen vođenju i jačanju NVO Mladi Romi, koja trenutno sprovodi 4 regionalna i 2 nacionalna projekta, koji su dominantno podržani kroz sredstva međunarodnih donatora - Evropske unije, Savjeta Evrope i Instituta za otvoreno društvo. Organizacija kroz ove projekte sprovodi aktivnosti u oblastima obrazovanja, zapošljavanja, stanovanja,  praćenja implementacije nacionalnih i lokalnih politika, kao i osnaživanja romske zajednice i romskog civilnog sektora. 

Nerma Softić

 

Nerma Softić je završila osnovne i specijalističke studije na Ekonomskom fakultetu, smjer Menadžment ljudskih resursa, Univerziteta Crne Gore, odbranom rada na temu ‘’Neusklađenost ponude i tražnje stručnih i visoko stručnih kadrova u Crnoj Gori’’. Trenutno je na magistarskim studijama Fakulteta za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis – smjer Finansije i bankarstvo. Pored oblasti obuhvaćenih školovanjem, interesuje se i za teme vezane za demokratiju i ljudska prava. U NVO „Mladi Romi” angažovana je od januara 2018., kroz program stručnog osposobljavanja visokoškolaca, nakon čega je nastavila radni angažman u organizaciji na poziciji finansijske asistentkinje. U aprilu 2019. unaprijeđena je za finansijskog menadžera organizacije. 

 

Katarina Jočić

Katarina Jočić je diplomirala na Fakultetu političkih nauka, smjer Socijalna politika i socijalni rad, a trenutno je na magistarskim studijama iz iste oblasti. Radno iskustvo je sticala u Ministarstvu pravde – Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, gdje je u okviru Odsjeka za ispitivanje ličnosti vršila procjenu rizika i određivanje programa tretmana za zatvorenike koje dolaze na izdržavanje duge zatvorske kazne.Pored toga bila je angažovana na projektu Centra za prava djeteta Crne Gore „Podrška uz stanovanje“, a posjeduje i iskustvo u radu sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju, u okviru rada u NVO „Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju“. U NVO „Mladi Romi“ je angažovana od decembra 2018. godine kao koordinatorka regionalnog projekta „Povećane mogućnosti obrazovanja za romske učenike i mlade rome na Zapadnom Balkanu i u Turskoj“.

Fatima Naza

 

Fatima Naza prepoznata je romska aktivistkinja i jedna od začetnica ženskog romskog aktivizma u Crnoj Gori. U civilnom sektoru angažovana je od 2004. godine. Kroz angažman u organizacijama civilnog sektora učestvovala je u sprovođenju preko 60 projekata i aktivno radila na terenu sa zajednicom, s posebnim fokusom na borbu protiv ranih i prisilnih dječjih brakova. Fatima je jedna od osnivačica nevladine organizacije Centar za romske inicijative iz Nikšića i ženske romske mreže ''Prva''. Kao priznanje za svoj rad, Fatima je izabrana za dobitnicu Anna Lindh nagrade za liderstvo i žensko učešće za 2012.godinu, koju dodjeljuje Fondacija Anna Lindh iz Švedske. Trenutno je na drugoj godini Pedagoškog fakulteta, na smjeru Predškolsko vaspitanje. Fatima je u NVO ''Mladi Romi'' angažovana kao asistentkinja na projektu ''Ujedinjeni možemo više - glas studentima, podrška radnicima!''. 

Natalija Milović

Natalija Milović graduated from the Faculty of Political Science in Podgorica. During her studies, she was awarded scholarship for students and graduates of exceptional academic achievement and outstanding political or social commitment by Konrad Adenauer Stiftung (2015/15), scholarship of the Ministry for Education and National Excellence Scholarship (2016-18). She gained work experience in OSCE Mission to Montenegro (Democratisation section) and at the Faculty of Political Science, University of Montenegro. In October 2018, she obtained Master degree at Opole University in Poland, on the topic of Europeanisation of the Western Balkans. She is hired in NGO Young Roma as coordinator of the regional project ''Joint Initiative to Empower Roma Civil Society in the Western Balkans and Turkey'', funded by the European Union. 

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg