Projekat doprinio osnaživanju radničkog i studentskog aktivizma

Projekat „Ujedinjeni možemo više - glas studentima, podrška radnicima!“ doprinio je osnaživanju radničkog i studentskog aktivizma pripadnika romske i većinske populacije, i ohrabrio zaposlene da prepoznaju kršenje radnih prava i da se zalažu za njihovo poštovanje.

To je saopšteno na završnoj konferenciji u okviru projekta „Ujedinjeni možemo više - glas studentima, podrška radnicima!“, koju je organizovala nevladina organizacija Mladi Romi, u saradnji sa Unijom slobodnih sindikata Crne Gore (USSCG), uz podršku Evropske unije i Ministarstva javne uprave.

Izvršni direktor NVO Mladi Romi, Samir Jaha, kazao je da je jedan od ključnih problema romske zajednice nezaposlenost, ocjenjujući da se velika pažnja treba posvetiti zapošljavanju te populacije.„Znamo da najveći dio ljudi iz romske zajednice radi u komunalnim preduzećima, jedan dio se bavi sakupljanjem sekundarnih sirovina. U narednom periodu želimo da nastaviti  saradnju sa partnerima iz USSCG na zaštiti prava radnika, romske i većinske populacije“, rekao je Jaha. On je kazao da je organizacija Mladi Romi njeguje pristup u smislu da korisnici njihovih projekata nisu samo pripadnici romske zajednice, već i većinske zajednice. „Ono što smo prepoznali kao nedostatak, posebno u okviru Dekade uključenja Roma da je fokus bio stavljen isključivo na romsku zajednicu. Ako zaista želimo da radimo na suštinskoj inkluziji i integraciji, treba da postoji mješoviti pristup i da u svim projektima i programima   korisnike iz romske i većinske zajednice. Drago mi je to što je to ovaj projekat omogućio i pokazao rezultate“, naveo je Jaha. On je podsjetio da je organizacija Mladi Romi, u okviru projekta, sprovela seminare i obuke na različite teme za 25 studenata. Koji su doprinijeli  da se unaprijedi njihovo znanje u cilju efikasnijeg učestvovanja u procesu donošenja odluka i javnih politika. Takođe smo organizovali događaj na Svjetski da Roma u crnogorskom parlamentu, kako bismo skrenuli pažnju da je izuzetno važno da se vodi računa da Romi budu zastupljeni na svim nivoima“, kazao je Jaha. On je rekao da su tražili da se Romima obezbijedi afirmativna akcija i da se smanji cenzus kako bi romska zajednica mogla da ima svog političkog predstavnika u parlamentu. „Svjesni smo da je romska zajednica organizovana na različite načine, jednim dijelom kroz nevladine organizacije i udruženja. Mi smo kroz ovaj projekat omogućili da pripadnici romske zajednice budu u rukovodstvu sindikalnih organizacija“, istakao je Jaha. On je kazao da preostaje da pripadnici romske zajednice učestvuju u lokalnim parlamentima i nacionalnom parlamentu, navodeći da se to očekuje da se omogući kroz izmjenu izbornog zakonodavstva.

Opširnije...

Urađen video spot u okviru projekta “Ujedinjeni možemo više – glas studentima, podrška radnicima!”

Svjesni značaja poslova koja preduzeća iz komunalne djelatnosti obavljaju za ukupno društvo, za svaku lokalnu zajednicu, za svakog pojedinca sa jedne strane, te značaja, težine i odgovornosti poslova koje zaposleni, terenski radnici ovih preduzeća obavljaju, za potrebe projekta Ujedinjeni možemo više - glas studentima, podrška radnicima izrađen je promotivni video koji za cilj ima podizanje svijest građana o važnosti adekvatnog odlaganja otpada i važnosti poslova koje radnici ovih preduzeća obavljaju. Video možete pogledati na linku - https://youtu.be/pILC63knmXE

Opširnije...

Program sindikalnog aktivizma “Ujedinjeni možemo više glas studentima, podrška radnicima” Trenig o sindikalnom organizovanju, radnim pravima, zaštiti na radu

NVO Mladi Romi Herceg Novi u partnerstvu sa Unijom slobodnih Sindikata 25.-27. oktobra organizovali seminar za obuku 30 radnika (iz Nikšića, Podgorice, Cetinja, Budve, Herceg Novi, Bjelog Polja i Pljevalja) na održavanju čistoće grada, pripadnika Romske i ne-romske zajednice o razlićiim oblicima sindikalnog organizovanja i naćina ostvarivanja zaštite ekonomskih i socijalnih prava.

Treneri na seminaru su bili Srđa Keković, generalni sekretar USSCG, koji je prićao o znaćaaju sindikalnog organizovanja i udruživanja, sindikalana prava, slobode i obveza, kolektivno pregovaranje, aktuelne izmjene i dopune zakonodavnog okvira sa posebnim osvrtom na Zakon o radu, Zakonu o zaštiti zdravlja na radu, Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Opširnije...

Konsultativni sastanak sa članovima sindikalne organizacije ''Komunalno preduzeće Nikšić''

Predstavnica NVO ''Mladi Romi'' i predstavnici Unije slobodnih sindikata Crne Gore učestvovali su, kao dio projektnog tima, na konsultativnom sastanku sa predstavnicima Sindikalne organizacije javnog komunalnog preduzeća ''Komunalno Nikšić''. Sastanak je održan 16.09.2019.g. u okviru projekta ''Ujedinjeni možemo više - glas studentima, podrška radnicima!”, a istom je prisustvovalo 15 predstavnika Unije slobodnih sindikata i sindikalne organizacije u Nikšiću.

Opširnije...

Posjeta Ministarstvu za ljudska i manjinska prava

Članovi Radne grupe za javni aktivizam mladih i predstavnici NVO ‘’Mladi Romi’’ posjetili su 21. juna 2019. Ministarstvo za ljudska i manjinska prava. Ova prilika koristila je članovima Radne grupe da se bliže upoznaju sa ulogom Ministarstva za ljudska i manjinska prava, te njegovom strukturom i nadležnostima u kontekstu zaštite i unaprijeđenja ljudskih prava i sloboda.

Opširnije...

ROMACTED

romacted-logo

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg

Roma ano medija

medijiromi