Centralna organizacija Dekade Roma - 2013

  • Štampa

Puno učešće i uključivanje romske zajednice u redovne tokove društva jedna je od obaveza preuzetih u okviru Dekade Roma 2005 - 2015.

U skladu sa opštim pravilima Dekade, romsko civilno društvo ima pravo da aktivno učestvuje u procesu Dekade i procesu donošenju odluka, da doprinosi efikasnoj implementaciji nacionalnih akcionih planova za Dekadu pokretanjem dijaloga između lokalnih vlasti i lokalnih romskih zajednica, da približi ciljeve Dekade romskom civilnom društvu, aktivno učestvuje i pruža svoj puni doprinos implementaciji i monitoringu nacionalnih akcionih planova za Dekadu, i obezbjeđuje učešće Roma u aktivnostima Dekade na nacionalnom nivou.

Da bi se ostvarili navedeni ciljevi, Sekretarijat Dekade je tokom 2012. godine objavio javni poziv za izbor kontak organizacije Dekade. NVO MLADI ROMI je kontakt organizacija Dekade za Crnu Goru.

Aktivnosti predviđene ovim projektom su sljedeće:

  • organizovanje i finansiranje učešća predstavnika romskog civilnog društva na relevantnim događajima u oblasti inkluzije Roma, koje se organizuju pod pokroviteljstvom Dekade, EU ili drugih međunarodnih organizacija;
  • obezbjeđivanje doprinosa međunarodnom informacionom sistemu Dekade, kroz sakupljanje i distribuiranje informacija od važnosti za romska pitanja;
  • distribuiranje informacije vezanih za Dekadu i EU akterima na nacionalnom nivou;
  • pružanje podrške radu međunarodnih partnera na nacionalnom nivou;
  • zagovaranje poboljšanja položaja romske populacije na nacionalnom nivou; i
  • prisustvovanje međunarodnim sastancima sa ostalim kontakt organizacijama Dekade.

decade