PGF CRNA GORA

  • Štampa

Ovaj projekat je implementiran od strane CEDEM-a u saradnji sa organizacijama UNO Libertask, Humanitarac i Mladi Romi u okviru MtM programa koji je bio usmjeren na unaprjeđenje dostupnosti EU fondova romskim organizacijama i poboljšanje inkluzije Roma u crnogorsko društvo. Projekat je finansijski podržala Fondacija za otvoreno društvo iz Budimpešte.

Projekat "PGF Crna Gora" imao je za cilj da ojača kapacitete romskih NVO i pripadnika RE zajednice za pisanje predloga projekata i upravljanje projektnim ciklusom, sa posebnim akcentom na projektima finansiranim od strane Evropske unije.

Uloga NVO Mladi Romi se ogledala u pružanju logističke podrške u realizaciji projektnih aktivnosti; podršku u pripremi informativnih radionica i treninga za PGF saradnike na terenu; posredovanje u odabiru kandidata za PGF saradnike; sprovođenje procjene potreba romske zajednice i romskih nevladinih organizacija u južnoj regiji Crne Gore; sačinjavanje informacija o procjeni potreba; komunikacija sa krajnjim korisnicima projekta.

opensociety