''Lične karte'' za dvije romske NVO

  • Štampa

Predstavljamo vam jedan od 3 projekta koji su podržani u 2019. godini kroz program malih grantova– projekat “Izgradnja kapaciteta romskog civilnog sektora” koji su u partnerstvu sprovele dvije mlade romske NVO iz Bijelog Polja – „Romi sa sjevera“ i „Romski pokret“.

 

Tokom tri mjeseca sprovođenja projekta postignuti su sljedeći rezultati:

Kroz ovaj projekat, podržan sredstvima u iznosu od 3018,00 eura, učinjen je dodatni pomak u promociji i unapređenju romskog civilnog sektora na sjeveru Crne Gore, a dvije partnerske organizacije su kroz sprovođenje ovog projekta ojačale svoje kapacitete, uspostavile saradnju sa civilnim sektorom i lokalnim institucijama i pozicionirale se kao partneri od povjerenja u svojoj zajednici.

- Članovi dvije romske NVO pohađali su trening ''Strateško planiranje i organizacioni menadžment'', tokom kojeg su stekli vještine vezane za upravljanje organizacijom, planiranje, razvijanje misije i vizije organizacije i djelovanja na lokalnom nivou. Rezultat treninga su i razvijene ''lične karte'' ove dvije organizacije, koje sadrže misiju i viziju ovih organizacija.

- 9 Roma i Romkinja pohađali su dvomjesečni kurs ''Osnovni nivo poznavanja rada na računaru'' i dobili sertifikate po uspješnom završetku kursa – kroz ovu aktivnost stekli su korisno znanje o korišćenju računara, digitalnoj pismenosti i komunikaciji, koje će im služiti kao značajna lična i poslovna vještina.

- Organizovan je okrugli sto ''Mreža za podršku integracije Roma'' na kojem je potpisan koalicioni sporazum između 6 romskih i pro-romskih organizacija i obrazovne institucije JU „Srednja stručna škola“, radi daljeg zajedničkog djelovanja u cilju kvalitetne i efektivne inkluzije romske zajednice u Bijelom Polju.

Projekat “Zajednička inicijativa za jačanje romskog civilnog sektora na Zapadnom Balkanu i u Turskoj” završen je 31.12.2020. nakon 4 godine sprovođenja. U okviru ovog projekta, sproveden je program malih grantova, kroz koji je ukupno podržano 11 projekata, koji su doprinijeli jačanju romskog civilnog sektora i osnažili kapacitete romske zajednice u različitim djelovima Crne Gore. 

Projekat je finansirala Evropska unija, a ko-finansiralo Ministarstvo javne uprave.