SAMIR JAHA

Samir Jaha je osnivač i izvršni direktor NVO Mladi Romi. 

Dizajnirao je i razvio projekat otvaranja kancelarije za pitanja Roma "Romski centar" u saradnji sa Opštinom Herceg Novi, koji  aktivno radi od 2006. godine. Tokom 2006/07. godine angažovan je od strane Instituta za otvoreno društvo (Open Society Institute) kao istraživač za praćenje implementacije Dekade Roma u Crnoj Gori.  Rukovodio je programom „Korak po korak do državljanstva“ koji je finansirao UNDP, a u okviru kojeg je više od 200 pripadnika romske zajednice sa područja Boke Kotorske regulisalo pravni status. Od 2009. do 2011. godine je koordinisao projektom za razvoj lokalnih akcionih planova za integraciju Roma, koje su usvojili lokalni parlamenti u opštinama Herceg Novi, Kotor i Tivat. Tokom 2012. godine, radio je kao saradnik na projektu PGF Crna Gora, koji je implementirao Centar za demokratiju i ljudska prava, sa ciljem jačanja kapaciteta romskih NVO. Od marta 2013. do marta 2014. godine bio je angažovan na poziciji koordinatora za Crnu Goru u OSCE/ODIHR u okviru projekta Najbolje prakse za integraciju Roma na Zapadnom Balkanu. Od maja do jula 2014. godine, bio je stažista u Delegaciji Evropske unije u Crnoj Gori, a od oktobra 2014. do septembra 2015. saradnik na projektu "Podrška integraciji i dobrovoljnom povratku IRL/RL-a i stanovnicima kampa Konik – II faza", koju je sprovodila njemačka organizacija ''Help''. Učestvovao je na brojnim obukama, seminarima i radionicama u oblasti diskriminacije, medija, ljudskih prava i sl. 

Samir je bio učesnik prestižnog međunarodnog Programa za liderstvo (International Visitor Leadership Programme) u organizaciji Državnog biroa za obrazovanje i kulturu Sjedinjenih Američkih Država, a uspješno je završio i ciklus škole za političke studije Savjeta Evrope u 2018. godini. Kao jedini predstavnik civilnog sektora, član je Komisije za praćenje Strategije za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori 2016-2020

Od 2016. godine u potpunosti je posvećen vođenju i jačanju NVO Mladi Romi, koja trenutno sprovodi 4 regionalna i 2 nacionalna projekta, koji su dominantno podržani kroz sredstva međunarodnih donatora - Evropske unije, Savjeta Evrope i Instituta za otvoreno društvo. Organizacija kroz ove projekte sprovodi aktivnosti u oblastima obrazovanja, zapošljavanja, stanovanja,  praćenja implementacije nacionalnih i lokalnih politika, kao i osnaživanja romske zajednice i romskog civilnog sektora. 

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg