Nerma Softić

  • Štampa

1-nerma

 

Nerma Softić je završila osnovne i specijalističke studije na Ekonomskom fakultetu, smjer Menadžment ljudskih resursa, Univerziteta Crne Gore, odbranom rada na temu ‘’Neusklađenost ponude i tražnje stručnih i visoko stručnih kadrova u Crnoj Gori’’. Trenutno je na magistarskim studijama Fakulteta za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis – smjer Finansije i bankarstvo. Pored oblasti obuhvaćenih školovanjem, interesuje se i za teme vezane za demokratiju i ljudska prava. U NVO „Mladi Romi” angažovana je od januara 2018., kroz program stručnog osposobljavanja visokoškolaca, nakon čega je nastavila radni angažman u organizaciji na poziciji finansijske asistentkinje. U aprilu 2019. unaprijeđena je za finansijskog menadžera organizacije.