ROMACTED - Promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanje pripadnika na lokalnom nivou

  • Štampa

Program ROMACTED – Promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanja Roma na lokalnom nivou predstavlja zajednički program Evropske Komisije (DG NEAR) i Savjeta Evrope. Program ROMACTED se sprovodi u zemljama Zapadnog Balkana (Crna Gora, Srbija, BiH, Kosovo, Albanija, Makedonija) i u Turskoj u više od 60 opština. U Crnoj Gori su programom obuhvaćeni Berane, Bijelo Polje, Nikšić, Podgorica, Herceg Novi, Tivat, Bar i Ulcinj. Program je počeo sa implementacijom 5. aprila i trajaće 25 mjeseci.

ROMACTED – Promovisanje dobrog upravljanja i osnaživanja Roma na lokalnom nivou ima za cilj saradnju sa predstavnicima lokalnih samouprava kao i sa članovima romske zajednice. Programom se žele ojačati kapaciteti i interesovanja predstavnika lokalne samouprave koji se bave pitanjem inkluzije Roma, a sa druge strane se takođe žele ojačati kapaciteti pripadnika romske zajednice kako bi na adekvatan način izrazili svoje potrebe i ukazali na one probleme koje smatraju važnim za riješiti.

NVO Mladi Romi je partnerska organizacija u implementaciji programa, a program implementira Savjet Evrope, odnosno Programska Kancelarija Savjeta Evrope u Crnoj Gori.

Dosadašnje aktivnosti su podrazumijevale posjete ciljanim opštinama, odnosno održavanje sastanaka sa predstavnicima lokalnih samouprava kako bi se upoznali sa programom. Programom je predviđeno da svaka opština delegira kontakt osobu čije je zaduženje formiranje tima unutar opštine koji će raditi na poboljšanju situacije Roma. Nakon obavljenih inicijalnih posjeta, 17. jula je održana najavna konferencija na kojoj su potpisani memorandumi o razumijevanju. Memorandumi su potpisani izmedju Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Savjeta Evrope i svih osam opština.

Po prvi put su na jednom mjestu bili visoki predstavnici osam crnogorskih opština koji su govorili o problemima sa kojima se susrijeće romska populacija i koji su potpisali memorandum kojim se obavezuju da će doprinijeti uspješnijoj implementaciji programa.

Već sjutradan, 18. jula je održana nacionalna radionica o participativnom učešću aktera u programu. Radionici su prisustvovali predstavnici lokalnih samouprava (kontakt osoba, zamjena kontakt osobe, osoba ispred opština koja je zadužena za pisanje i implementaciju EU projekata), lokalni aktivisti iz osam opština i članovi ROMACTED tima iz Crne Gore. Radionica je poslužila prisutnima da se još bolje upoznaju sa programom i očekivanim rezultatima.

Na radionici su takođe bili prisutni i facilitatori, odnosno osobe čiji je zadatak da rade sa lokalnom samoupravom i sa romskom zajednicom. Trenutno je u Crnoj Gori angažovano tri facilitatora, i to za opštine Podgorica, Bar i Tivat. Očekujemo da se angažuju dodatni facilitatori koji će biti raspoređeni po ostalim opštinama. Facilitatori koji su trenutno angažovani su već obavili niz aktivnosti u opštinama u kojima su raspoređeni, a aktivnosti podrazumijevaju održavanje sastanaka sa predstavnicima lokalne samouprave i informisanje romskog stanovnistva o programu i njihovom učešću.

 

romacted-254.jpg