Konferencija: Imaju li Romkinje pravo na siguran život?

Almir-konf

U Sarajevu je od 15. do 17. oktobra 2014 organizovana regionalna konferencija pod nazivom „Imaju li Romkinje pravo na siguran život?“. Konferenciju su organizovali CARE International Balkans, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, Nacionalni koordinator Dekade za Bosnu i Hercegovinu, Focal Point Dekade za Bosnu i Hercegovinu i Sekretarijat Dekade kao i partnerske organizacije. 

Jedan od ciljeva konferencije je da se utiče na postojeće nacionalne akcione planove BiH, Crne Gore i Srbije, te da se u njima osiguraju odgovarajuće politike i predvide obuke za Romkinje, u odnosu na reproduktivno zdravlje i rodno uslovljeno nasilje i omogući im pristup direktnoj podršci i pomoći.

Regionalna konferencija jedna je od završnih aktivnosti trogodišnjeg regionalnog projekta „Aktivna inkluzija i prava Romkinja na zapadnom Balkanu“ koji sprovodi CARE International Balkans u sklopu Dekade za Inkluziju Roma 2005 - 2015. u partnerstvu sa ženskim romskim nevladinim organizacijama iz regije: Bolja budućnost, Tuzla (BiH), Centar za romske inicijative, Nikšić (Crna Gora), Romski ženski centar -  Bibija, Beograd (Srbija). Projekt finansijski podržava Austrijska razvojna kooperacija (ADC).

Almir Tahiri, predstavnik NVO Roma Restart je učestvovao na konferenciji posredstvom NVO Mladi Romi, koja je kontakt organizacija Dekade u Crnoj Gori. 

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg