Izrada lokalnih akcionih planova za integraciju Roma i Egipćana za opštine Kotor i Tivat

Uz finansijsku podršku predstavništva Instituta za otvoreno društvo u Crnoj Gori, NVO Mladi Romi je, rukovodeći se pozitivnom praksom i već usvojenim lokalnim planom integracije Roma u Herceg Novom, odlučila da proširi svoje aktivnosti u susjedne opštine.

U saradnji sa opštinama Tivat i Kotor, Mladi Romi  su inicirali i koordinisali  proces izrade lokalnih akcionih planova za integraciju i poboljšanje položaja Roma i Egipćana naseljenih u ove dvije opštine. Lokalni akcioni planovi predviđaju poboljšanje položaja Roma i Egipćana u oblastima obrazovanja, očuvanja kulture, tradicije i identiteta, stanovanja, socijalne, dječije i zdravstvene  zaštite, zapošljavanja i prava iz radnog odnosa, te pribavljanja lične dokumentacije i rješavanja pravnog statusa. Stručni tim za izradu lokalnih planova činili su, pored predstavnika Opštine, predstavnici Centra za socijalni rad, Biroa rada, područne jedinice MUP-a, predstavnici obrazovnih institucija, kao i romskog civilnog društva.

Lokalni akcioni planovi usvojeni su od strane opština.

Preuzmite:

 

opensociety

ROMACTED

romacted-logo

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg

Roma ano medija

medijiromi