Dekada inkluzije Roma 2005 – 2015 predstavlja jedinstveni izraz političke posvećenosti evropskih država da eliminišu diskriminaciju Roma i smanje neprihvatljive razlike između Roma i ostatka društva. Dekada se fokusira na prioritetne oblasti: obrazovanje, zapošljavanje, zdravstvo i stanovanje, pri čemu obavezuje vlade da uzmu u obzir i druga osnovna pitanja, kao što su siromaštvo, diskriminacija i rodna ravnopravnost. 

Dekada je međunarodna inicijativa koja okuplja vlade, međuvladine i nevladine organizacije, kao i romsko civilno društvo.

Dvanaest zemalja trenutno učestvuje u Dekadi: Albanija, Bosna i Hercegovina, Bugarska, Crna Gora, Češka Republika, Hrvatska, Mađarska, Makedonija, Rumunija, Slovačka, Srbija i Španija. Slovenija i SAD imaju status posmatrača.

Dekada inkluzije Roma 2005 – 2015 funkcioniše u skladu sa usvojenim uslovima i zadacima Dekade (Terms of Reference). Osnovni elementi na kojima se zasniva rad Dekade su sljedeći: nacionalni akcioni planovi, koordinacija politika, razmjena iskustava, revizija i demonstracija napretka, učešće Roma u procesu donošenja odluka, kao i pružanje informacija i stručne podrške.

Dekada inkluzije Roma 2005 – 2015 nije još jedna u nizu institucija, tijelo ili fond. Države članice Dekade moraju da obezbijede sredstva i realociraju nacionalne budžete kako bi se postigli rezultati, a takođe moraju i uskladiti svoje planove sa finansijskim instrumenatima multinacionalnih, međunarodnih i individualnih donatora.

Sve informacije o Dekadi možete naći na sljedećoj web adresi: www.romadecade.org

Kvartalni sastanak Ministartsva za ljudska i manjinska prava i NVO sektora

min3sastanak

U okviru redovnih aktivnosti predviđenih za treći kvartal tekuće godine, danas (16.09.2014) je u prostorijama Ministarstva za ljudska i manjinska prava održan sastanak predstavnika ministarstva i NVO koji se bave pitanjima zaštite i unaprjeđenja manjinskih prava.

Opširnije...

Sastanak NVO koje se bave integracijom Roma i Egipćana

grupna 2014-09-02NVO Mladi Romi je organizovala sastanak nevladinih organizacija koje se bave integracijom Roma i Egipćana u Crnoj Gori. Sastanak je održan u utorak, 02. septembra 2014. godine u trajanju od 2h u kancelariji NVO Mladi Romi u Podgorici.

Sastanak je imao za cilj da predstavnike/ce pomenutih organizacija upozna sa predstojećom javnom raspravom o izmjeni i dopunama Zakona o manjinama, kao i da podstakne razmjenu informacija o aktivnostima i projektima u oblasti integracije Roma. 

Opširnije...

26. Sastanak Međunarodnog upravnog odbora Dekade

26. sastanak Međunarodnog upravnog odbora Dekade bio je posljednji sastanak pod crnogorskim predsjedavanjem Dekade. Sastanak, održan 19. i 20. juna u Podgorici, okupio je predstavnike država članica Dekade i država posmatrača, kao  i kontakt organizacija Dekade. 

Opširnije...

Konferencija: Ekonomsko osnaživanje Roma

Ekonomsko osnazivanjeVlada Crne Gore i Sekretarijat Dekade Roma organizovali su dvodnevnu konferenciju (17 – 18. jun) "Ekonomsko osnaživanje Roma" koja je okupila oko 70 predstavnika Vlade, međunarodnih i nevladinih organizacija.

Opširnije...

ROMACTED

romacted-logo

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg

Roma ano medija

medijiromi