Članci

Saopštenje za javnost povodom izvještavanja o RE strategiji

Grupa nevladinih organizacija koje se bave integracijom Roma i Egipćana sastala se 15. maja sa ciljem razmatranja Izvještaja o sprovođenju Strategije za poboljšanje položaja Roma i Egipćana u Crnoj Gori za 2014. godinu. Sastanak je organizovala NVO Mladi Romi kao dio redovnih aktivnosti u sklopu projekta Centralna organizacija Dekade (Decade Focal Point).

Opšti stav predstavnika civilnog društva koji su prisustvovali sastanku je da Izvještaj za 2014. skoro u potpunosti tretira I/RL i Rome i Egipćane koji žive u Podgorici i kampovima na Koniku, tako da se stiče utisak da je došlo do zanemarivanja potrebe izvještavanja o domicilnoj romskoj populaciji. Ovo naročito zabrinjava ukoliko se ima u vidu Izvještaj o napretku Crne Gore za članstvo u EU za 2014. godinu  i drugi relevantni izvještaji, a koji zaključuju da se Romi u Crnoj Gori generalno suočavaju sa diskriminacijom, bez obzira na njihov pravni status ili grad u kojem žive. Ipak, pored toga što se veoma malo napora ulaže u poboljšanje položaja domicilnih Roma koji žive na sjeveru, a ulaganja skoro i da nema u južnim djelovima Crne Gore, propuštanje nadležnih institucija da izvještavaju o statusu domicilne populacije može dovesti do propusta u sagledavanju potreba za obezbjeđivanjem boljih životnih uslova za sve osobe u nepovoljnom položaju i, takođe, do stvaranja tenzija između ove dvije romske podgrupe.

Iako Izvještaj nudi uočljive i jasne podatke o izdvajanjima Ministarstva za ljudska i manjinska prava za realizaciju Strategije tokom 2014. godine, iz Izvještaja se ne može vidjeti kolika su bila izdvajanja drugih ministarstava i institucija koje se bave ovom oblašću (npr. Ministarstva prosvjete, Ministarstva zdravlja, i dr). Takođe, zabrinjava i činjenica da ovaj dokument obiluje informacijama o aktivnostima drugih organizacija (UNDP, REF, NVO), koje svakako smatramo važnim, međutim, prikazano je vrlo malo suštinskih aktivnosti koje su potekle od i koje je direktno sprovodilo Ministarstvo za ljudska i manjinska prava.

U pogledu podataka koje su predstavljeni u izvještaju, postoje određena neslaganja sa rezultatima istraživanja drugih organizacija[1]. Ovo je posebno evidentno u oblasti obrazovanja i  obuhvata djece u školama. Takođe, veoma često dolazi do ponavljanja informacija iz prethodnih ili sličnih izvještaja.

U skladu sa gorenavedenim, a sa ciljem svrsishodnijeg  i obuhvatnijeg izvještavanja za tekuću godinu, romske i pro-romske organizacije predlažu sljedeće preporuke:

  • Prilikom izvještavanja o položaju Roma i Egipćana u Crnoj Gori, generalno, a naročito u smislu izvještavanja o sprovođenju Strategije, jednako se fokusirati na domicilno i I/RL stanovništvo;
  • U Izvještaj za 2015. godinu uključiti pregled visine izdvojenih sredstava i liste aktivnosti po ministarstvima i institucijama;
  • U Izvještaj za 2015. godinu uključiti pregled o odobrenim projektima i postignutim rezultatima po osnovu dodijeljenih sredstava od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava Crne Gore, Fonda za manjine i Vlade Crne Gore posredstvom Komisije za raspodjelu prihoda od igara na sreću;
  • Prilkom izvještavanja o obrazovanju i obuhvatu djece u školama, prikazati tačan broj djece po gradovima i razredima u svim školama, uz poređenje broja djece na početku i kraju školske godine, kako bi se dobili precizni podaci o visini drop out-a[2];
  • Prilikom izvještavanja u dijelu aktivnosti koje se odnose na stanovanje naročito u okviru Regionalnog stambenog programa, izdvojiti i navesti precizan podatak koliko je stambenih jedinica dodijeljeno romskim i egipćanskim porodicama u Podgorici i Nikšiću.
  • Ukoliko je Ministarstvo za ljudska i manjinska prava pripremalo Akcijski dokument (AD) za 2015. godinu za potrebe Evropske komisije, navesti ovu informaciju u Izvještaju, uz obrazloženje na osnovu čega su definisani prioriteti i aktivnosti, kao i da li je bilo konsultacija sa romskim civilnim društvom u vezi sa pripremom ovog dokumenta.
  • Imajući u vidu da trenutna Strategija obuhvata period do 2016. godine, pored pripreme Izvještaja o sprovođenju Strategije za 2015. godinu, pripremiti poseban izvještaj koji će sadržati rezime svih aktivnosti za prethodni četvorogodišnji period uz prikaz postavljenih ciljeva i ostvarenih rezultata;
  • Prilikom izrade nove strategije za period 2016 – 2020, obezbijediti učešće predstavnika romskog civilnog društva u timu za praćenje implementacije Strategije, jer po dostupnim informacijama, osim jednog predstavnika Romskog savjeta, nema nijednog drugog predstavnika civilnog društva[3];
  • Jasno definisati zadatke Tima za praćenje implementacije Strategije, uz preciznu podjelu uloga i usvajanje pravilinika o radu i odgovarajućih internih procedura;
  • Prilikom dizajniranja nove strategije, posebno voditi računa da sredstva budu usmjerena na realizaciju aktivnosti za goruća pitanja (stanovanje, obrazovanje), a ne za aktivnosti koje ne doprinose konkretnom poboljšanju položaja Roma.

 

S poštovanjem,

 

Centar za demokratiju i ljudska prava – CEDEM                               

Demokratski romski centar                                                             

Građanska alijansa                                                                       

Humanitarac                                                                                  

Mladi Romi HN                                                                                

Koalicija Romki krug    

RAE Savjet Kampa

Roma Restart

Romska nada

Roma Restart

ROM „Phiren Amenca“

Udruženje za romske afirmacije

Ženska RAE mreža “PRVA”


[1] Na osnovu CEDEM-ovog istraživanja 2013. i 2015. godine, broj djece u školama mnogo je manji nego što je prikazano zvaničnom statistikom. Više na:

http://cedem.me/images/jDownloads_new/Izdavastvo/Publikacije/izvjestaj_zaposljavanje_roma.pdf

[2] Sa ciljem postizanja boljeg kvaliteta obrazovanja romske i egipćanske djece, neophodno je uspostaviti održivi sistem medijatora u obrazovanju u svim školama i svim gradovima u Crnoj Gori gdje ima romske djece.

[3] Formirati tim po uzoru na Hrvatsku – hrvatski tim za praćenje implementacije Strategije sastoji se od 10 članova, od čega je 5 iz romske zajednice.

ROMACTED

romacted-logo

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg

Roma ano medija

medijiromi