Zajedno za uključivanje Roma i Egipćana kroz transparentne i održive javne politike

  • Štampa

NVO Mladi Romi je u januaru 2017. započela sa implementacijom projekta "Zajedno za uključivanje Roma i Egipćana kroz transparentne i održive javne politike" koji se odnosi na monitoring politika usmjerenih ka integraciji Roma i Egipćana u crnogorsko društvo kao i monitoring budžeta opredijeljenog za mjere integracije Roma i Egipćana.

U implementaciji pomenutog projekta učestvuje Koalicija organizacija koju čine: Građanska alijansa, NVO ROM ,,Phiren Amenca“ , Centar za demokratsku tranziciju, Centar za romske inicijative i NVO Mladi Romi. Projekat je finansijski podržan od strane Fondacije Otvorenog Društva.


Opšti cilj projekta jeste održiva integracija Roma i Egipćana u crnogorsko društvo kao i praćenje i unapređenje socio-ekonomskih politika usmjerenih ka održivom uključivanju Roma i Egipćana u crnogorsko društvo.

Specifični ciljevi projekta su:


1) Mjere za intgraciju Roma i Egipćana integrisane u okvire nacionalnih politika;
2)Transparentnost finansijske podrške na nacionalnom nivou u okvirima nacionalnih politika;


Kroz implementaciju mjera predviđenih projektom, projektni tim će nastojati da doprinese povećanju izdvajanja budžetskih sredstava za programe namijenjene romskoj i egipćanskoj populaciji, povećanju transparentnosti ,efikasnijem radu institucija i organizacija, smanjenju potencijalne zloupotrebe fondova, uključivanju mjera za interaciju Roma i Egipćana u nacionalne politike. Kroz praćenje budžeta i sektora socijalne zaštite, obrazovanja, zapošljavanja, stanovanja, doprinjeće se i mapiranju ključnih prepreka koje stoje na putu uspješnoj integraciji Roma i Egipćana, ali će se i lobirati za usvajanje pristupa koji će te prepreke otkloniti i doprinjeti održivoj integraciji.