Erasmus + Projekat za jačanje kapaciteta romskih organizacija u oblasti korišćenje EU fondova i osnaživanja partnerstava

  • Štampa

NVO Mladi Romi će biti angažovana kao koordinatorska organizacija na projektu „Roaming - Jačanje kapaciteta romskih organizacija u oblasti korišćenja EU fondova i osnaživanja partnerstava“, koji počinje sa realizacijom 01.09.2016. i trajaće do 01.09.2017. godine.

 

Ciljna grupa ovog projekta su organizacije civilnog sektora odabrane u skladu sa svojim iskustvom i sposobnostima, članice ,,SIMURGH” romske mreže. One su ujedno i partneri na ovom projektu (Out Of The Box International/Belgija, Asocijacija Koordinatora za romska pitanja/Srbija, Association of Citizens ROMAVERSITAS – Skoplje/FYRM, MladiRomi/BiH, Disutni Albania/Albanija i Advancing Together/Kosovo), od kojih se očekuje da kroz različite planirane aktivnosti u projekat uključe još 40 organizacija civilnog sektora. Ipak, oni koji će imati najviše koristi od planiranih aktivnosti su omladinski radnici iz romskih organizacija koji će steći korisna znanja o EU fondovima i procesu zagovaranja. S obzirom da su projektom obuhvaćeni kreatori politika i institucije na evropskom nivou, omladinski radnici iz romskih organizacija će imati priliku i da ojačaju postojeća partnerstva, ali se i uključe u nove evropske mreže.


Specifični ciljevi projekta su:
1. izgradnja kapaciteta 6 romskih organizacija civilnog sektora na Zapadnom Balkanu, kako bi se uključile u proces monitoringa, apliciranja i pisanja EU projektnih prijedloga, te efikasnijeg prikupljanja sredstava za period 2017 - 2020 (Trening ,,EU fondovi i zagovaranje”);
2. uspostavljanje saradnje između 6 romskih organizacija civilnog sektora na Zapadnom Balkanu i određenog broja relevantnih krovnih evropskih organizacija radi podsticanja bolje zastupljenosti mladih Roma u Evropi (Stažiranje u Briselu predviđeno za 6 omladinskih radnika koji dolaze iz romskih organizacija civilnog sektora);
3. osposobljavanje i podsticanje 40 romskih organizacija civilnog sektora na Zapadnom Balkanu da se u većoj mjeri uključe u process zagovaranja i rješavanja problema romske omladine na lokalnom i nacionalnom nivou (Laboratorije za evropsko-romske inicijative i priručnik sa preporukama).