Obrazovanjem do integracije

  • Štampa

Uključivanje i zadržavanje romske djece u sistem obrazovanja najvažniji je element njihove integracije i socijalizacije. Problemi kao što su nepismenost roditelja i slaba ekonomska moć roditelja znatno otežavaju ovaj proces.

Stoga je opšti cilj ovog projekta pružanje podrške kvalitetnom obrazovanju romske djece na području opštine Herceg Novi. Konkretni ciljevi ovog projekta su: poboljšanje redovnosti pohađanja osnovne škole od strane romske djece, unaprjeđenje znanja i povećanje broja romske djece koja uspješno završavaju školsku godinu, kao i povećanje nivoa svijesti roditelja romske djece o značaju obrazovanja.

Glavne aktivnosti realizovane u sklopu ovog projekta:

  • svakodnevno održavanje dodatnih časova sa djecom uz prisustvo dva mentora koja su djeci pružala pomoć u učenju, izradi domaćih zadataka, motivisali ih da ostvare bolje rezultate u školi, kao i da redovno pohađaju školsku nastavu;
  • izrađene individualne baze podataka školskog uspjeha romske djece (praćenje vaspitno-obrazovnog procesa);
  • održano nekoliko motivacionih i tematskih radionica sa roditeljima sa ciljem obezbjeđivanja podrške i poboljšanja uspjeha romske djece;
  • održani sastanci sa direktorima osnovnih škola i Centrom za socijalni rad iz Herceg Novog;
  • organizovan rekreativno-obrazovni izlet za djecu. 

Projekat se realizuje u saradnji sa osnovnim školama “Dašo Pavičić“, Igalo, „Milan Vuković“, Savina, „Ilija Kišić“, Zelenika i Opštinom Herceg Novi. Projekat je počeo  sa realizacijom 2013. Godine, kada ga je uz podršku OSCE/ODIHR-a sprovodila NVO Mladi Romi, dok je u 2014. godini OEBS misija u Crnoj Gori odlučila da preuzme finansiranje u saradnji sa našom organizacijom.

oscegrb