Zajedničke preporuke civilnog sektora za bolju inkluziju Roma i Egipćana u Crnoj Gori

  • Štampa

Ovom prilikom Vas obavještavamo da su 29.05.2018. godine na sastanku Koalicije nevladinih organizacija „Ujedinjena podrška za romsku inkluziju u Crnoj Gori“ održanog u hotelu Centre Ville u Podgorici, kreirane zajedničke preporuke civilnog sektora u vezi sa sprovedenim i planiranim aktivnostima ostvarivanja mjera iz Strategije za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana.

Preporuke se tiču unapređenja položaja RE populacije u oblasti obrazovanja, zapošljavanja, zdravstvene i socijalne zaštite, pravnog statusa, stanovanja, te dječje zaštite. Preporuke će biti predstavljene na predstojećim nacionalnim i regionalnim konferencijama:  

  • 30 maj – Javni dijalog/forum u organizaciji Regionalnog savjeta za saradnju i Ministarstva za ljudska i manjinska prava, Podgorica
  • 31 maj i 01 jun – Regionalna konferencija za stanovanje Roma u Baru, organizovana od strane Regionalnog Savjeta za saradnju
  • 13 jun- Radna konferencija (tzv, Roma seminar), koji organizuje Delegacija EU u Crnoj Gori i DG Near iz Brisela zajedno sa Vladom CG

Namjera je da se kroz usvajanje preporuke postavi jasna okosnica djelovanja svih relevantnih faktora koji doprinose procesima integracije, te konkretno uspostave i unaprijede servisi i usluge dostupni ovoj ranjivoj grupi stanovništva u Crnoj Gori.

Organizacije koje su učestvovale u kreiranju preporuka su: NVO Mladi Romi, Građanska alijansa, Centar za romske inicijative, Phiren Amenca, CEDEM, Djakomo Adriatik, Klub kulture Bijelo Polje, Centar za preduzetništvo Bijelo Polje, Udruženje Egipćana Tivat, Reakcija Budva, Romska evropska alternativa Nikšić, Vijeće Egipćana i Roma.

slika_za_sajt_-_samir.JPG

Koalicija „Ujedinjena podrška romskoj inkluziji u Crnoj Gori“ djeluje u okviru projekta Zajednička inicijativa za osnaživanje romskog civilnog sektora na Zapadnom Balkanu i Turskoj koji je usmjeren na uspostavljanje struktura koje će olakšati romskom civilnom sektoru da aktivno učestvuje u lokalnoj i nacionalnoj politici i procesu donošenja odluka i uspostavljanje konstruktivnog sistematskog dijaloga između vlasti i romskih nevladinih organizacija. Projekat je finansiran od strane Evropske komisije, Generalnog direktorata DG-NEAR, a u okviru IPA programa (Europe Aid / 150147 / DH / ACT / PRAREG Project number 2015 / 370-300). Organizacija Mladi Romi je implementacioni partner za Crnu Goru.

Članice Koalicije „Ujedinjena podrška za romsku inkluziju u Crnoj Gori“