SAMIR JAHA

Samir Jaha je osnivač NVO Mladi Romi. Dizajnirao je i razvio projekat otvaranja kancelarije za pitanja Roma "Romski centar" u saradnji sa Opštinom Herceg Novi, koji  aktivno radi od 2006. godine. Tokom 2006/07. godine angažovan je od strane Instituta za otvoreno društvo iz Budimpešte kao istraživač za praćenje implementacije Akcionog plana za Dekadu Roma u CG.  Rukovodio je programom „Korak po korak do drzavljanstva“ koji je finansiran od strane UNDP-ja, u okviru kog je više od 200 pripadnika romske zajednice sa područja Boke Kotorske regulisalo pravni status. Od 2009. do 2011. godine je koordinisao projektom za razvoj lokalnih akcionih planova za integraciju Roma, koji su usvojeni od strane lokalnog parlamenta u opštinama Herceg Novi, Kotor i Tivat. Tokom 2012. godine, radio je kao saradnik na projektu PGF Crna Gora, koji je implementiran od strane Centra za demokratiju i ljudska prava sa ciljem jačanja kapaciteta romskih NVO. Od marta 2013. do marta 2014. godine bio je angazovan na poziciji koordinatora za Crnu Goru u OSCE/ODIHR-u okviru projekta Najbolje prakse za integraciju Roma na Zapadnom Balkanu. Od maja do jula 2014. godine, bio je stažista u Delegaciji Evropske komisije u Crnoj Gori, a od oktobra 2014. do septembra 2015, asistent na projektu "Podrška integraciji i dobrovoljnom povratku I/RL-a i stanovnicima kampa Konik – II faza", u okviru njemačke organizacije Help. Učestvovao je na brojnim obukama, seminarima i radionicama u oblasti diskriminacije, medija, ljudskih prava i sl. Član je Nacionalnog savjeta Roma, Opštinskog savjeta za saradnju sa NVO u Herceg Novom, kao i Multidisciplinarnog tima za zaštitu od nasilja u porodici pri Centru za socijalni rad Herceg Novi. 

Esmin Imeri

Esmin Imeri je završio specijalističke studije na Fakultetu političkih nauka, smjer međunarodni odnosi. Tokom studiranja je bio uključen u raznim projektima i honorarnim poslovima, među kojima se ističu: projekat ,,Strukturalna analiza štampanih medija u Crnoj Gori“ ; Izlazna anketa za parlamentarne izbore 2012. godine ,,Exit Poll“; Anketno istraživanje  za MONSTAT.  Takođe je bio polaznik mnogih konferencija, seminara i treninga, kako u Crnoj Gori tako i u regionu. Obavio je pripravnički staž u okviru Vladinog programa stručnog osposobljavanja u Gradskoj opštini Tuzi. Prošao je obuku u okviru projekta Centra za građansko obrazovanje ,,Znanje i vještine za posao“, gdje je u okviru projektra raspoređen da obavlja tromjesečnu praksu u NVO Mladi Romi. Nakon obavljene tromjesečne prakse nastavlja sa radom u NVO Mladi Romi gdje je angažovan na poziciji saradnika na projektima.

Nerma Softić

Nerma Softić je završila osnovne i specijalističke studije na Ekonomskom fakultetu, smjer Menadžment ljudskih resursa, Univerziteta Crne Gore, odbranom rada na temu ‘’Neusklađenost ponude i tražnje stručnih i visoko stručnih kadrova u Crnoj Gori’’. Trenutno je na magistarskim studijama Fakulteta za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis – smjer Finansije i bankarstvo. Pored oblasti obuhvaćenih školovanjem, interesuje se i za teme vezane za demokratiju i ljudska prava. U NVO „Mladi Romi” angažovana je od januara 2018., kroz program stručnog osposobljavanja visokoškolaca, nakon čega je nastavila radni angažman u organizaciji na poziciji finansijske asistentkinje. U aprilu 2019. unaprijeđena je za finansijskog menadžera organizacije. 

 

Tina Sekulović

Tina Sekulović je završila specijalističke studije na Fakultetu političkih nauka, Univerzitet Crne Gore, na smjeru politikologija. Odbrana specijalističkog rada je bila na temu „Uticaj civilnog društva na kreiranje političkog javnog mnjenja u Crnoj Gori“.

Pripravnički staž je odrađivala u Koaliciji NVO-Saradnjom do cilja, a nakon toga je bila angažovana i u Udruženju mladih sa hendikepom Crne Gore. Obzirom da je radno iskustvo započela u civilnom sektoru, prisustvovala je brojnim seminarima, konferencijama, obukama. Neki od njih su Škola javnih politika u organizaciji nevladine organizacije Institut alternativa, kao i seminar u okviru projekta Youth exchange Erasmus+ Let's speak about disability.

U NVO Mladi Romi je angažovana kao koordinator projekta „Ujedinjeni možemo više- Glas studentima, podrška radnicima!“, koji je finansiran od strane Evropske unije.

Katarina Jočić

Katarina Jočić je diplomirala na Fakultetu političkih nauka, smjer Socijalna politika i socijani rad, a trenutno je na magistarskim studijama iz iste oblasti.

Radno iskustvo je sticala u Ministarstvu pravde – Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, gdje je u okviru Odsjeka za ispitivanje ličnosti vršila procjenu rizika i određivanje programa tretmana za zatvorenike koje dolaze na izdržavanje duge zatvorske kazne.

Pored toga bila je angažovana na projektu Centra za prava djeteta Crne Gore „Podrška uz stanovanje“, a posjeduje i iskustvo u radu sa djecom i mladima sa smetnjama u razvoju, u okviru rada u NVO „Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju“.

U NVO „Mladi Romi“ je angažovana od decembra 2018. godine kao koordinator na projektu „Povećane mogućnosti obrazovanja za romske učenike i mlade rome na Zapadnom Balkanu i u Turskoj“.

Dijana Uljarević Božanović

Dijana Uljarević Božanović ima značajno radno iskustvo (12 godina) u NVO sektoru, javnom sektoru (Skupštini Crne Gore) i diplomatskom predstavništvu (Britanska ambasada Podgorica) koje ju je opremilo značajnim vještinama i znanjima za različite profesionalne izazove i zadatke.
Učestvuje u procesima od značaja za omladinski rad i neformalno obrazovanje od 2003. godine kada je započela svoje obrazovanje na univerzitetskom kursu za omladinski rad u zajednici gdje stiče osnovno znanje o ličnom razvoju, životnom periodu adolescencije, radu s pojedincima, radom s grupama, radom s konfliktima i raznolikosti, menadžmentu u omladinskom radu, kao i znanja u polju istraživačkog rada u lokalnoj zajednici, kreiranju i vođenju programa obuke. Od 2005. do 2014. zaposlena je u nacionalnoj NVO Forum MNE (vvv.forum-mne.com) gdje je imala priliku razviti, upravljati, voditi, pratiti i evaluirati različite aktivnosti, istraživanja, inicijative, nacionalne i međunarodne projekte, kao i obuke usmjerene na mlade ljude kao i na profesionalce koji rade sa ranjivim grupama mladih. Dijana je takođe sarađivala sa drugim organizacijama civilnog društva, institucijama i korporacijama, sa ciljem da obezbijedi aktivno učešće mladih ljudi u životu zajednice. Imala je priliku da vodi brojne dugoročne i kratkoročne projekte, koordinira mreže nevladinih organizacija, radi na kreiranju Lokalnih akcionih planova i praktičnih politika, obavlja obuke i podržava inicijative mladih. Dijana ima iskustvo učešća u procesu razvoja dokumenata omladinske politike kao odgovora na isključivanje, diskriminaciju i ksenofobiju, posebno u ugroženim područjima i prema ugroženim grupama. Polja koje pokriva prilikom pružanja treninga za izgradnju kapaciteta su: rad sa ugroženim grupama mladih, uspostavljanje održivih struktura mladih, upravljanje projektima, vještine komunikacije, izgradnja mira, izgradnja tima, rad sa profesionalcima koji rade sa marginalizovanim grupama mladih ljudi, te obuke koje razvijaju ključne kompetencije i praktikuju koncept cjeloživotnog učenja. Dijana ima iskustvo u radu sa mladim ljudima (posebno sa romskom zajednicom, djecom bez roditeljskog staranja i omladinom ruralnih područja) i odraslima (nastavnici, predstavnici opština i OCD). Programi u kojima je bila uključena doprinijeli su izgradnji mira, transformaciji sukoba, društvenoj integraciji i interkulturalnom dijalogu s susjednim regionima, sa posebnim naglaskom na Balkan. Angažovana je u NVO Mladi Romi od marta 2017.

Natalija Milović

Natalija Milović je diplomirala na Fakultetu političkih nauka u Podgorici. Tokom studija bila je stipendistkinja njemačke Fondacije Konrad Adenauer (KAS) za društveno i politički angažovane i nadarene studente (2014/15), stipendistkinja Ministarstva prosvjete i dobitnica Nacionalne stipendije za izvrsnost (2016-18). Radno iskustvo sticala je u Misiji OEBS-a u Crnoj Gori (sekcija Demokratizacije) i na Fakultetu političkih nauka Univerziteta Crne Gore.  U oktobru 2018. magistrirala je na Univerzitetu u Opoli (Poljska) na temu evropeizacije Zapadnog Balkana. U NVO Mladi Romi angažovana je kao koordinatorka regionalnog projekta ''Zajednička inicijativa za jačanje romskog civilnog sektora na Zapadnom Balkanu i u Turskoj'', koji finansira Evropska unija, a od februara 2019. na poziciji je programske direktorice organizacije. 

Glas studentima, podrška radnicima!

UNITEDWRM-18_-_projekat_finansira.JPG

Projekat stipendiranja romskih srednjoškolaca


baner_ref_projekat.jpg

Osnaživanje romskog civilnog sektora

RollUp_romi_2_final_-_za_sajt.jpg